Algemene informatie

Privacy Statement

Privacy beleid  

MomPwdr, gevestigd aan Ruizendaallaan 49, 3755 SB, Eemnes, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: https://mompwdr.com 

Ruizendaallaan 49, 3755 SB, Eemnes + 31615253257  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

MomPwdr verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je  deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die  wij verwerken:  

- Voor- en achternaam - Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres  

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Bankrekeningnummer  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@mompwdr.com, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  MomPwdr verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je  te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren  

Geautomatiseerde besluitvorming  

MomPwdr neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over  zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die  worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld  een medewerker van MomPwdr) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

MomPwdr bewaart  

Delen van persoonsgegevens met derden  

MomPwdr verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze  overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

MomPwdr gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk  maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website  wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn  noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor  dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je  het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MomPwdr en heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door  jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of  bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mompwdr.com. Om er  zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,  maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MomPwdr wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid  hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat  kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

MomPwdr neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen  zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mompwdr.com